دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - محمد جواد فریدونی سروستانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار محمد جواد فریدونی سروستانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ارومیه ایران 1385/6/27
2 کرشناسی ارشد علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران 1388/9/2
3 دکتری تخصصی علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران 1393/8/24
:: ::