دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - عاطفه کاظمی رباطی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عاطفه کاظمی رباطی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 روشهای تشخیص حاملگی از سال 94 تا کنون-بیمارستان موسوی-دانشجویان پزشکی
2 آنومالیهای دستگاه تناسلی در زنان از سال 94 تا کنون-بیمارستان موسوی-دانشجویان پزشکی
3 بیماریهای قلبی -عروقی در حاملگی از سال 94 تا کنون-بیمارستان موسوی-دانشجویان پزشکی
4 بیماریهای دستگاه ادراری در حاملگی از سال 94 تا کنون-بیمارستان موسوی-دانشجویان پزشکی
5 ساختمان لگن از سال96 تا کنون-بیمارستان موسوی-دانشجویان پزشکی
6 اختلالات کف لگن و پرولاپس احشا لگنی از سال96 تا کنون-بیمارستان موسوی-دانشجویان پزشکی
7 سزارین و سزارین هیسترکتومی سال 97-بیمارستان موسوی-دانشجویان پزشکی
8 عوارض زایمان و عفونتهای پس از زایمان سال 95 و 96 -بیمارستان موسوی-دانشجویان پزشکی-
9 بیماریهای خوش خیم سرویکس و پاپ اسمیر از سال 94 تا 96-بیمارستان موسوی-دانشجویان پزشکی
10 بیماریهای بدخیم سرویکس از سال 94 تا 96-بیمارستان موسوی-دانشجویان پزشکی
:: ::