دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - حسن نیشابوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن نیشابوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
انتقال دانش به جامعه
# عنوان اثر یا فعالیت نشانى تاریخ
1 برنامه زنده ز– درمان زخمهای گوارشی - صدا و سیمای زنجان صدا و سیمای زنجان 1395
2 برنامه زنده – زخمهای گوارشی -صدا و سیمای زنجان صدا و سیمای زنجان 1396
3 برنامه زنده – پیشگیری از سرطانهای گوارشی -صدا و سیمای زنجان صدا و سیمای زنجان 1396
4 برنامه زنده - درمان ریفلاکس –صدا و سیمای زنجان صدا و سیمای زنجان 1395
5 برنامه زنده – بیماریهای شایع گوارشی -صدا و سیمای زنجان صدا و سیمای زنجان 1395
6 برنامه زنده - سرطان گوارش - صدا و سیمای زنجان صدا و سیمای زنجان 1396
7 برنامه زنده – نقش روزه داری در گوارش –صدا و سیمای زنجان صدا و سیمای زنجان 1396
8 برنامه زنده صیبوست –صدا و سیمای زنجان صدا و سیمای زنجان 1395
9 برنامه زنده – بیماریهای شایع کبد -صدا و سیمای زنجان صدا و سیمای زنجان 1395
10 برنامه زنده – کبد چرب -صدا و سیمای زنجان صدا و سیمای زنجان 1395
11 برنامه زنده – عوارض ریفلاکس - صدا و سیمای زنجان صدا و سیمای زنجان 1395
12 برنامه زنده تلویزیونی شبکه زنجان– سرطان دستگاه گوارش -صدا و سیمای زنجان صدا و سیمای زنجان 1396
13 برنامه زنده تلویزیونی شبکه زنجان–عوارض ریفلاکس و درمان –صدا و سیمای زنجان صدا و سیمای زنجان 1394
14 برنامه زنده تلویزیونی شبکه زنجان - روزه داری و گوارش -صدا و سیمای زنجان صدا و سیمای زنجان 1394
15 برنامه زنده تلویزیونی شبکه زنجان– ریفلاکس - صدا و سیمای زنجان صدا و سیمای زنجان 1394
16 برنامه زنده تلویزیونی شبکه زنجان – درمان کبد چرب – صدا و سیمای زنجان صدا و سیمای زنجان 1393
17 برنامه زنده تلویزیونی شبکه زنجان – کبد چرب - صدا و سیمای زنجان صدا و سیمای زنجان 1393
18 برنامه زنده سلامتی روده بزرگ- صدا و سیمای زنجان صدا و سیمای زنجان 1396
19 برنامه زنده نفخ و سوء هاضمه صدا و سیمای زنجان 1395
20 ادامه برنامه های پزشکی تا کنون صدا و سیمای زنجان
:: ::