دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - حسن نیشابوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسن نیشابوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 اندیکاسونهای درمانی udca –سازمان نظام پزشکی ایران –اوین هتل پارسیان ازادی – تهران 1394 سازمان نظام پزشکی ایران تهران 1394
2 شناخت بیماری mers cor و پیشگیری از ان –دانشگاه علوم پزشکی زنجان – 1394 دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1394
3 سومین سمینار هپاتوپانکراتوبیلیاری و پیوند کبد تهران – دانشگاه علوم پزشکی تهران – بیمارستان امام خمینی – تهران1394 دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران 1394
4 کنفرانس مشترک گوارش و نفرولوژی – انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران – تهران بیمارستان شریعتی – 1394 انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران تهران 1394
5 هشتمین کنگره بیماریهای پانکراس و مجاری صفراوی – مکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران بیمارستان طالقانی -1393 مکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 1393
6 مراقبت ز بیماریهای حاد تنفسی .کوروناویروسها – دانشگاه علوم پزشکی زنجان – زنجان – 1393 دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1393
7 مقاومت ضد میکروبی و تجویز منطقی انتی بیوتیک – دانشگاه علوم پزشکی زنجان – زنجان 1392 دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1392
8 کنگره بین المللی سرطان گوارش – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران هتل المپیک 1394 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 1394
9 سمینار اخرین دستاوردهای علمی در تغذیه وو رژیم هاب غذایی و معرفی مکملهای غذایی – مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا – تهران بیمارستان امام خمینی – 1393 مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا تهران 1393
10 دومین کنگره بین المللی سرطان گوارش – مرکز تحقیقات سرطان – تهران هتل المپیک - 2015 مرکز تحقیقات سرطان تهران 2015
11 اولین کنگره بین المللی سرطان گوارش – مرکز تحقیقات سرطان و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران هتل المپیک 1393 مرکز تحقیقات سرطان و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 1393
12 سومین کنگره اموزش بیمار و خود مراقبتی – مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران - تهران – 1393 مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران 1393
13 کنگره سالیانه جامعه متخصصین داخلی ایران – انجمن متخصصین داخلی ایران – تهران – 1393 انجمن متخصصین داخلی ایران تهران 1393
14 تازه های هپاتیت c و اجماع درمان ان در ایران - مرکز تحقیقات گوارش و کبد بقیه .. – تهران 2016 مرکز تحقیقات گوارش و کبد بقیه .. تهران 2016
15 گوارش کودکان و ژنتیک – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران بیمارستان مفید - 1394 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 1394
16 کنفرانس تازه های تشخیصی و درمانی بیماریهای التهابی روده ای – سازمان نظام پزشکی ایران – تهران هتل پارسیان ازادی – 1394 سازمان نظام پزشکی ایران تهران 1394
17 کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران – جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران – تهران -1389 جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران تهران 1389
18 کنگره بین المللی هپاتیت تهران – مرکز تحقیقات گوارش و کبد بقیه .. – تهران 2010 کنگره بین المللی هپاتیت تهران – مرکز تحقیقات گوارش و کبد بقیه .. – تهران 2010 تهران 2010
19 کنگره ملی درمان هپاتیت C - مرکز تحقیقات گوارش و کبد بقیه .. – تهران 2011 رکز تحقیقات گوارش و کبد بقیه .. تهران 2011
20 کنگره بین المللی هپاتیت تهران – مرکز تحقیقات گوارش و کبد بقیه .. – تهران 2015 مرکز تحقیقات گوارش و کبد بقیه .. تهران 2015
21 شانزدهمین کنگره بین المللی گوارش و کبد ایران - انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران – تهران مرکز همایشهای بین المللی شهید بهشتی 1395 انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران تهران 1395
22 پانزدهمین کنگره بین المللی گوارش و کبد ایران - انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران - شیراز بیمارستان نمازی – 1394 انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران تهران 1394
23 کنگره بین المللی گوارش و کبد ایران - انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران - تهران بیمارستان مرکز طبی کودکان– 1393 انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران تهران 1393
24 کنگره بین المللی گوارش و کبد ایران - انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران - تهران بیمارستان میلاد – 1392 انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران تهران 1392
25 کنگره بین المللی گوارش و کبد ایران - انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران - تهران بیمارستان میلاد – 1391 انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران تهران 1391
26 کنگره بین المللی گوارش و کبد ایران - انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران - تهران بیمارستان میلاد – 1389 نجمن متخصصین گوارش و کبد ایران تهران 1389
27 کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی اختیاری – انجمن علمی کولوپروکتوژی ایران – تهران بیمارستان میلاد 2014 انجمن علمی کولوپروکتوژی ایران تهران 2014
28 کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی اختیاری – انجمن علمی کولوپروکتوژی ایران – تهران بیمارستان میلاد 1388 انجمن علمی کولوپروکتوژی ایران تهران 1388
29 برنامه مدون بیماریهای دستگاه گوارش – مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه شهید بهشتی – تهران بیمارستان طالقانی 1388 مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه شهید بهشتی تهران 1388
30 کنگره بین المللی گوارش و کبد ایران - انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران - تهران بیمارستان میلاد – 1388 جمن متخصصین گوارش و کبد ایران تهران 1388
31 کارگاه ثبت اختراع 20/7/1396 دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1396
32 کارگاه اموزش استراتژی های جستجو در منابع وپایگاههای علمی 5/1396 دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1396
33 کارگاه دانش افزایی استادان /جریان شناسی روشنفکری دینی در ایران معاصر 6/1396 دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1396
34 کارگاه دانش افزایی استادان / بررسی تحوللات سیاسی امنیتی منطقه - دانشگاه علوم پزشکی زنجان – سالن همایش روزبه 1395 دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1395
35 کارگاه مقاله نویسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان – سالن همایش روزبه 1395 دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1395
36 کارگاه اشنایی با مطالعات امکان سنجی پروژه های فناوری – دانشگاه علوم پزشکی زنجان – سالن همایش روزبه 1395 دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1395
37 کارگاه اموزشی اشنایی با روش های جستجو و پیگاه های استنادی – دانشگاه علوم پزشکی زنجان – سالن همایش روزبه 1395 دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1395
38 کارگاه Information search for clinicians دانشگاه علوم پزشکی زنجان – سالن همایش روزبه 1395 دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 95
39 کارگاه بین المللی اندوسونوگرافی . دانشگاه علوم پزشکی ایران – بیمارستان فیروزگر 2016 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران 2016
40 کارگاه بین المللی اندوسونوگرافی- دانشگاه علوم پزشکی ایران – بیمارستان فیروزگر- پروفسور راتد هندوستان 2015 کارگاه اندوسونوگرافی دانشگاه علوم پزشکی ایران – بیمارستان فیروزگر 2014 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران 2015
41 کارگاه اندوسکوپی درمانی EMR – ESD / hands on تهران هتل پارسیان / پروفسور Jimenez perez اسپانیا 2015 دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران 2015
42 کارگاه بین المللی سونو گرافی ترانس ابدومینال hands on / دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – بیمارستان طالقانی /تهران / 2017 انشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 2017
43 کارگاه بین المللی اندوسونوگرافی hands on – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – بیمارستان طالقانی / تهران / 2017 /raj j shah – USA / Palazzo - france Laurent / Jerome cros - france /vikesh singh- USA / Bertrand napoleon – france / Anthony teoh – hong kong / marc barthet - france / vivek kumbhari – USA Payam fathizadeh- USA. انشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 2017
44 کارگاه بین المللی اندوسونوگرافی hands on – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - مشهد . پروفسور پالازو فرانسه –پروفسور راتد هند 2015 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مشهد 2015
45 کارگاه بین المللی ERCP / hands on - اند وسکوپی مجاری صفراوی - انجمن گوارش و کبد ایران - شیراز 1394 انجمن گوارش و کبد ایران شیراز 1394
46 کارگاه اخلاق پزشکی – سازمان نظام پزشکی - تهران 1389 سازمان نظام پزشکی تهران 1389
47 کارگاه بین المللی فیبرواسکن کبدی hands on – انجمن گوارش و کبد ایران نیکان طب تهران 1395 انجمن گوارش و کبد ایران تهران 1395
48 گاستروپارزی – مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه شعید بهشتی – تهران پژوهشکده گوارش شهید بهشتی -1394 مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه شعید بهشتی تهران 1394
49 هفته سلامت گوارش ایران – پژوهشکده گوارش شریعتی – تهران بیمارستان شریعتی -1395 پژوهشکده گوارش شریعتی – تهران بیمارستان شریعتی تهران 1395
50 حاملگی و بیماریهای کبدی - مرکز تحقیقات گوارش و کبد بقیه ..- تهران- 1395 مرکز تحقیقات گوارش و کبد بقیه .. تهران 1395
51 چالشهای مشترک گوارش و روماتولوژی –انجمن متخصصن گوارش و کبد ایران –تهران بیمارستان شریعتی – 1395 انجمن متخصصن گوارش و کبد ایران تهران 1395
52 شرکت در کنفرانسهای ماهیانه بیمارستان شریعتی – انجمن گوارش و کبد – تهران -1392 و تا کنون انجمن گوارش و کبد تهران
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2964 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 99 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 115785405 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 34813 بازدید
  • بروزرسانی: ۱۳۹۸/۴/۳۱

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir