دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر سپیده سخنور - کارنامه علمی مختصر
اطلاعات فردی
پست الکترونیک ssoKhanvarzums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل دکتر سپیده سخنور
محل تولد
تاریخ تولد
وضعیت تاهل -
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت
درجه علمی
وضعیت استخدامی
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
توضیحات
برگشت به صفحه کارنامه علمی