دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - امید ساعد


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
امید ساعد
دکترا Clinical Psychology
o.saedzums.ac.ir
http://zums.ac.ir/cv.php?cv=2234&mod=bcv&slc_lang=fa&sid=1