دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - فاطمه بیات


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه بیات | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مامای بلوک زایمان بیمارستان امدادی ابهر 92/2 92/7
2 مربی حق التدریسی دانشکده ی پرستاری مامایی زنجان 92/8 95
3 مربی حق التدریسی دانشگاه آزاد اسلامی 92/9 94
4 مامای بلوک زایمان بیمارستان بهمن 93/6 95
5 مربی عضو هیئت علمی دانشکده ی پرستاری مامایی زنجان 95/1
:: ::