دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - سید شمس الدین اطهاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید شمس الدین اطهاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 دبیر مرکز ارتباطی آسم و آلرژنهای قارچی
2 شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
3 معاون پژوهشی مرکز رشد خلاقیت و نوآوری شهید امینی
4 معاون آموزشی گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی زنجان
:: ::