دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - فاطمه مرادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار فاطمه مرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 • عضویت در مرکز تحقیقات عدالت و سلامت دانشگاه شاهد از سال86 تاكنون
2 • عضویت در مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال86 تا 91
3 • عضویت در انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران از سال 88تا کنون
4 • عضویت در انجمن آپوپتوز ایران از سال88تا کنون
5 • عضویت در گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از بهمن 95
:: ::