دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - فرشاد جعفری


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
فرشاد جعفری
- -
دکترا Pediatric cardiologist از Iran university of medical sciences,Rajaei Cardiovascular, Medical & Research Center
farshadjafarizums.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?user=3faXFiAAAAAJ&hl=en