دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - فاطمه احمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فاطمه احمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 دارودرمانی 2 دانشکده داروسازی زنجان
2 دارودرمانی 1 دانشکده داروسازی زنجان
3 دارودرمانی 3 دانشکده داروسازی زنجان
4 کارآموزی داروخانه شهری دانشکده داروسازی زنجان
5 کارآموزی در عرصه داروخانه شهری داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::