دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - نگین ترابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نگین ترابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Prophylactic and Therapeutic Efficacy of Chitosan-Praziquantel and Chitosan- Albendazole Nanoparticles on Experimental Cysic Echinococcosis هانیلو علی- ترابی نگین- دو بختی فرامرز سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی انگل شناسی،شیراز، ایران 1396 شفاهى
2 Albendazole and praziquantel chitosan nanoprticles: Preparation, characterization and in vitro release study ترابی نگین- هانیلو علی- دوبختی فرامرز اولین همایش علمی-پژوهشی دانشجویان دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395 پوسترى
3 chitosan based nanocariers of albendazole and praziquantel for oral delivery ترابی نگین- هانیلو علی- دوبختی فرامرز اولین همایش علمی-پژوهشی دانشجویان دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 شفاهى
4 A survey on parasitic contamination of raw vegetables from Zanjan markets, Iran ترابی نگین- هانیلو علی- طاهری سمیه دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی انگل شناسی، گیلان، ایران 1394 پوسترى
:: ::