دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - نگین ترابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نگین ترابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Nanogold for the treatment of zoonotic cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania major (MRHO/IR/75/ER): An animal trial with methanol extract of Eucalyptus camaldulensis original article Negin Torabi- Mehdi Mohebali- Ahmadreza Shahverdi-Seyed Mehdi Rezayat- Gholam Hossein Edrissian- Jamileh Es- Sorour charehdar J Pharm Sci 2011 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 In vitro and in vivo effects of chitosan-praziquantel and chitosan-albendazole nanoparticles on Echinococcus granulosus Metacestodes ترابی نگین- دوبختی فرامرز- فقیه زاده سقراط- هانیلو علی Parasitology Research 1397 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 Albendazole and Praziquantel Chitosan Nanoparticles: Preparation, Characterization, and In Vitro Release Study ترابی نگین- دوبختی فرامرز- هانیلو علی Iranian journal of science and technology. transaction a, science 1396 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 Parasitic Contamination of Raw Vegetables in Zanjan Markets, Iran هانیلو علی- ترابی نگین- طاهری سمیه Journal of Human, Environmet and Health Promotion 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 بررسی تاثیر ناذرات طلا بر روی مرحله کیستی ژیاردیا لامبلیا در شرایط آزمایشگاهی باوند زهرا- غلامی شیرزاد- هنری سهیلا- رحیمی اسبویی بهمن- ترابی نگین- برآبادی حامد مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1392 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 مروری بر گزارشات آلودگی به تریشین درایران نگین ترابی- عشرت بیگم کیا خبرنامه انجمن انگل شناسی ایران 1387 مقاله کامل مقالات مروري
:: ::