دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - سمیه عبدالهی ثابت


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سمیه عبدالهی ثابت | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 فصلنامه توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396-تا کنون
2 Hepatitis Monthly 2008-2015
3 مجله مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1392-93
:: ::