دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - زینب قهرمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زینب قهرمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal Zanjan University of Medical Science از تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ تا ۱۳۹۶/۸/۱۱ به تعداد 29 مورد
2 فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان از تاریخ 2013/08/11 تا 2017/04/30 به تعداد 14 مقاله
3 نشریه آموزش پرستاری ۱۳۹۵/۸/۱۴ یک مورد داوری انجام گردید
:: ::