دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - زینب قهرمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زینب قهرمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 طرح نیروی انسانی به عنوان پرستار بالینی بیمارستان بهشتی 1377 1379
2 پرستار رسمی بیمارستان بهشتی 1381 1386
3 مربی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی 1386 جا
:: ::