دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - زینب قهرمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زینب قهرمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 کیفیت زندگی و ارتباط آن با امید در بستگان مراقبت کننده از بیماران اسکیزوفرنیک قهرمانی زینب، جعفرپورعلوی مهشید، غلام عراقی معصومه، حسینی فاطمه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکمیل شده 1385
2 بررسی آمادگی خود راهبردی در یادگیری و سبک‌های یادگیری در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1392 زینب قهرمانی، پروین باقری، دکتر کوروش کمالی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1393
3 بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های یادگیری، و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان سال 1391 زینب قهرمانی، دکتر کوروش امینی، مهین روحانی، مژگان السادات اقوامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1392
:: ::