دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - ملیحه جاوید پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ملیحه جاوید پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مربی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر 1387 1389
2 هیئت علمی حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی ابهر 1391 1393
3 مربی دانشکده پرستاری و مامایی ابهر 1390 1394
:: ::