دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - ملیحه جاوید پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ملیحه جاوید پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 واحد عملی مراقبت های پرستاری نوزادان بیمارستان مرکز طبی اطفال 1390
2 واحد تئوری فرایند یادگیری و اصول آموزش به بیمار دانشگاه آزاد ابهر 1392
3 واحد تئوری اصول و فنون پرستاری دانشگاه آزاد ابهر 1392 و 1393
4 واحد پراتیک اصول و فنون پرستاری دانشگاه آزاد ابهر 1392و 1393
5 واحد تئوری بررسی وضعیت سلامت دانشگاه آزاد ابهر 1392 و 1393
6 واحد تئوری فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد ابهر 1392 و 1393
7 واحد تئوری آموزش به بیمار دانشگاه آزاد ابهر 1392 و 1393
8 کارآموزی اورژانس بیمارستان آیت الله موسوی 1393
9 کارآموزی داخلی جراحی بیمارستان آیت الله موسوی 1394
10 کارآموزی اطفال بیمارستان آیت الله موسوی از 1394
11 کارآموزی NICU بیمارستان آیت الله موسوی از 1394
12 کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری بیمارستان آیت الله موسوی از 1397
:: ::