دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - ارمغان نقیلی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر ارمغان نقیلی
دکترا از Shahid Beheshti University of Medical Sciences
naghilizums.ac.ir