دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مریم پوریعقوب


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مریم پوریعقوب | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 پرستار بالینی در سال 1396-1393 بیمارستان خاتم الانبیا 1393 1396
2 عضو هیات علمی طرحی از سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396
:: ::