دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مرضیه پرتو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار مرضیه پرتو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 دندانپزشکی کودکان نظری
2 دندانپزشکی کودکان عملی
3 سلامت دهان (جامعه نگر)
4 درد و داروشناسی در دندانپزشکی
:: ::