دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - بهروز جوهری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: بهروز جوهری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 مهندسی ژنتیک گروه بیوتکنولوژی پزشکی- علوم پزشکی زنجان
2 بیولوژی مولکولی گروه بیوتکنولوژی پزشکی- علوم پزشکی زنجان
3 تکنیک های کشت سلولی گروه بیوتکنولوژی پزشکی- علوم پزشکی تهران
4 زیست شناسی سلولی و مولکولی گروه بیوتکنولوژی پزشکی -علوم پزشکی زنجان
5 اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی گروه بیوتکنولوژی پزشکی- علوم پزشکی زنجان
6 زیست ایمنی، اخلاق و حقوق گروه بیوتکنولوژی پزشکی- علوم پزشکی زنجان
7 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی گروه بیوتکنولوژی پزشکی- علوم پزشکی زنجان
:: ::