دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - شیرین ملکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم شیرین ملکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کینزیولوژی و بیومکانیک 2 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2 اسپیلنت دانشگاه علوم پزشکی زنجان
3 تئوری فعالیت دانشگاه علوم پزشکی زنجان
4 آنالیز فعالیت دانشگاه علوم پزشکی زنجان
5 کاراموزی روان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
6 کاراموزی ذهنی کودک دانشگاه علوم پزشکی زنجان
7 کاردرمانی در اختلالات روانپرشکی 1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
8 کاردرمانی در اختلالات روانپزشکی 2 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
9 کینزیولوژی 3 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
10 گروه و روابط بین فردی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
11 ارزشیابی قدرت عضلانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::