دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - محمد مسعود وکیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد مسعود وکیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
انتقال دانش به جامعه
# عنوان اثر یا فعالیت نشانى تاریخ
1 همکاری در طراحی و پخش پیام های آموزش بهداشت در زمینه بسیج ملی ریشه کنی فلج اطفال در سطح استان زنجان سازمان صدا و سیمای مرکز زنجان طی سالهای 1374 لغایت 1376 1374-1376
2 همکاری در تولید و پخش پیام ها و برنامه های آموزش سلامت از طریق سازمان صدا و سیمای مرکز زنجان سازمان صدا و سیمای مرکز زنجان طی سالهای 1375 لغایت 1379 1379 - 1375
3 برررسی میزان آگاهی و نگرش مردان معتاد در زندان مرکزی زنجان در زمینه ایدز و تعیین برخی متغییر های مرتبط با آن دانشگاه علوم پزشکی زنجان - سال ششم - شماره 23 - تابستان 1377 23 - 17 1377
4 ارزشیابی میزان تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر آگاهی و نگرش رابطان بهداشت مرکز بهداشت شهرستان زنجان در زمینه ایدز دانشگاه علوم پزشکی زنجان - سال هفتم - شماره 26 و 27 - بهار و تابستان 1377 1377
5 بررسی تاثیر جلب مشارکت مردان منطقه اسلام آباد زنجان در به کارگیری روش های پیشگیری از بارداری دانشگاه علوم پزشکی زنجان -دوره 15 - شماره 58 - بهار 1386 – 48 - 1386
6 طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد در زمینه آموزش بهداشت و ارتباطات جهت کارشناسان و پزشکان مراکز بهداشتی درمانی در سطح استان زنجان مستندات در معاونت بهداشتی دانشگاه موجود است 1379 - 1375
7 برگزاری کارگاه های روش تحقیق جهت اعضای مردمی پایگاه تحقیقات جمعیتی زنجان - شهرک اسلام آباد - پایگاه تحقیقات جمعیتی 1382-1386
:: ::