دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - محمد مسعود وکیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد مسعود وکیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه روش تحقیق تکمیلی جهت کارشناسان و پزشکان معاونت های بهداشتی ، درمان، داور و غذا، آموزشی ، پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز همایش های بین المللی روزبه 1389
2 کارگاه روش تحقیق مقدماتی ( جهت دانشجویان سال چهارم پزشکی ) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز همایش های بین المللی روزبه 1389
3 کارگاه روش تحقیق مقدماتی ( جهت دانشجویان عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز همایش های بین المللی روزبه 1389
4 کارگاه روش تحقیق تکمیلی ( جهت رزیدنتهای داخلی ، اطفال ، جراحی عمومی و زنان سال اول و دوم دانشگاه) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان - معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز همایش های بین المللی روزبه 1389
5 کارگاه روش تحقیق مقدماتی ( جهت کارشناسان و مسئولین واحدها) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابهر 1389
6 کارگاه روش تحقیق مقدماتی ( جهت کارشناسان و پزشکان شبکه ) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خدابنده 1389
7 کارگاه روش تحقیق ( جهت دانشجویان کارشناسی ارشد بهداشت محیط) دانشکده پیراپزشکی و بهداشت ( گروه بهداشت عمومی ) دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 1389
8 کارگاه روش تحقیق مقدماتی ( جهت دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای ) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکدۀ پیراپزشکی و بهداشت 1388
9 برنامه مدون آموزش مداوم پزشکان و متخصصان استان زنجان در زمینه اپیدمیولوژی بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان زنجان 1379
10 برنامه ريزي آموزشي سازمان آموزش و پرورش استان زنجان زنجان 1377
11 برنامه گسترش ايمن سازي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان زنجان 1375
12 برنامه ريزي آموزش بهداشت مرکز بهداشت شهرستان سقز سقز 1378
13 تكنولوژي آموزشي اداره آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشهد 1379
14 موفقيتها و تهديدات برنامه كنترل جمعيت در جمهوري اسلامي ايران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان با همکاری استانداری زنجان زنجان 1375
15 نقش برنامه هاي آموزش بهداشت درمبارزه با ايدز سازمان حلال احمر استان زنجان زنجان 1381
16 برنامه ریزی آموزش بهداشت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان زنجان،( برگزاری بیش از 5 کارگاه در سطح استان زنجان طی سالهای 1376 لغایت 1379 ) 1376
17 اصول طراحي و توليد رسانه هاي كمك آموزشي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان زنجان،( برگزاری بیش از 5 کارگاه در سطح استان زنجان طی سالهای 1376 لغایت 1379 ) 1376
18 اصول و مباني ارتباطات در ارائه مراقبتهاي بهداشتي اوليه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان زنجان،( برگزاری بیش از 10 کارگاه در سطح استان زنجان طی سالهای 1375 لغایت 1379 ) 1375
19 اصول و مباني آموزش بهداشت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان زنجان،( برگزاری بیش از 10 کارگاه در سطح استان زنجان طی سالهای 1375 لغایت 1379 ) 1375
20 مهارت آموزي كاربرد اطلاعات ، آموزش و ارتباطات معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد زنجان 1377
21 برنامه ريزي آموزشي و ارتباطات در برنامه هاي جمعيت و تنظيم خانواده معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد سنندج 1376
22 مهارت آموزي كاربرد اطلاعات ، آموزش و ارتباطات معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بندر عباس 1376
23 مهارت آموزي كاربرد اطلاعات ، آموزش و ارتباطات معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بوشهر 1376
24 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1389
25 برنامه ريزي آموزشي و ارتباطات در برنامه هاي جمعيت و تنظيم خانواده معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد زاهدان ( سیستان و بلوچستان ) 1376
26 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1389
27 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1389
28 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1389
29 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1389
30 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1389
31 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1388
32 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1388
33 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1388
34 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1387
35 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1387
36 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1387
37 كارگاه روش تحقيق تکمیلی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1387
38 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1386
39 كارگاه روش تحقيق تکمیلی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1386
40 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1386
41 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1386
42 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1386
43 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1386
44 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1384
45 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1384
46 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1384
47 كارگاه روش تحقيق مقدماتي و اصول تدوین گزارش نهائی طرح های تحقیقاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان - دانشگاه زنجان - دانشگاه آزاد اسلامی زنجان زنجان 1383
48 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1383
49 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1383
50 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1383
51 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1383
52 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1383
53 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1382
54 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1382
55 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1382
56 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1380
57 كارگاه روش تحقيق تکمیلی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1380
58 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1380
59 كارگاه روش تحقيق تکمیلی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1379
60 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1379
61 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1379
62 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1379
63 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1378
64 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1378
65 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1377
66 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1377
67 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1377
68 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1376
69 کارگاه روش تحقیق تکمیلی جهت کارشناسان و پزشکان معاونت های بهداشتی ، درمان، داور و غذا، آموزشی ، پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز همایش های بین المللی روزبه 1389
70 کارگاه روش تحقیق مقدماتی جهت دانشجویان بهداشت حرفه ای ( 6 روزه) دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 1389
71 اصول و مبانی مشارکت در برنامه های بهداشت مدارس ( دورۀ بازآموزی جهت دبیران و مربیان بهداشت مدارس) سازمان آموزش و پرورش استان زنجان دبیرستان پروین اعتصامی 1389
72 آشنایی با سامانۀ مدیریت اطلاعات تحقیقاتی( سمات) جهت کارشناسان و اعضای شوراهای پژوهشی دانشکده ها و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه 1390
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2568 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 200 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 101680749 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 41957 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir