دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - حسین چیتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین چیتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 تعیین فراوانی سندرم متابولیک در درجات مختلف وزن نوجوانان شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران دکتر حسین چیتی-دکتر فرهاد حسین پناه-دکتر یداله محرابی-دکتر فریدون عزیزی مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 1388 چکیده مقاله
2 بررسی فراوانی بیماریهای انسدادی ریه تشخیص داده نشده بالینی وتعیین ریسک فاکتورهای بروز آنها دکتر حسین چیتی-دکتر مسعود علیالی-دکتر بهزاد حیدری-دکتر محمود حاجی احمدی مجله علمی-پژوهشی علوم پزشکی بابل 1385 چکیده مقاله
:: ::