دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - الهه احمد نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم الهه احمد نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوري در كنفرانس‌ها
# عناوین کنفرانس‌ها تاریخ همکارى و توضیحات
1 سمینار آموزش در پرستاری و مامایی (دانشگاه علوم پزشکی زنجان) 1384
2 سمینار بین المللی سندرم متابولیک (مرکز متابولیک زنجان) 1389
:: ::