دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - الهه احمد نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم الهه احمد نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 سبك زندگي مرتبط با پوكي استخوان در دانشجويان پرستاري و مامايي الله احمدنيا- الهام شكيبازاده- ترانه امامقلي خوشه چين مجله حيات- دوره 15شماره4 1388 چکیده مقاله
2 بررسي وضعيت امكانات آموزشي بيمارستانها از نظر دانشجويان مامايي ترانه امامقلي خوشه چين- فاطمه شجاعي- الهه احمدنيا دو فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشكي زنجان دوره 1 شماره1 1387 چکیده مقاله
3 بررسي برخي عوامل خطر زاي حاملگي نابجا در مراجعين به بيمارستانهاي منتخب شهر تهران فاطمه حق دوست اسكويي- الهه احمدنيا- زهره فيضي - حميد حقاني مجله دانشكده پزستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران 1379 چکیده مقاله
4 بررسي موانع و عوامل انگيزه ساز موثر بر مراجعه زنان براي انجام آمايش غربالگري پاپ اسمير الهام شكيبازاده- الهه احمدنيا-فيض الله اكبري -- رضا نگارنده مجله حيات- دوره 14 شماره 3و4 مقاله کامل
5 بررسي شاخصهاي تن سنجي ساكنين شهر زنجان الهه احمدنيا- هادي احمدنيا -ترانه امامقلي خوشه چين چکیده مقاله
6 تاثير دود سيگار محيطيبر پيامد هاي بارداري مقاله کامل
:: ::