دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - الهه احمد نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم الهه احمد نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بارداري و زايمان 1 دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
2 بارداري و زايمان 2 دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
3 بارداري و زايمان 3 دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
4 بارداري و زايمان 4 دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
5 بيماريهاي زنان دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
6 بهداشت مادر و كودك دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
7 بيماريهاي داخلي جراحي1 در مامايي دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
8 بيماريهاي داخلي جراحي2در مامايي دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
9 بيماريهاي داخلي جراحي3 در مامايي دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
10 بهداشت عمومي دانشكده پيراپزشكي زنجان
11 پرستاري و بهداشت مادر و نوزاد1 دانشكده پرستاري ابهر
12 پرستاري و بهداشت مادر و نوزاد 2 دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
:: ::