دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - الهه احمد نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم الهه احمد نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 نحوه استفاده از پارتوگراف سازمان تامین اجتماعی بیمارستان امام حسین زنجان 1388
2 نحوه استفاده از پارتوگراف سازمان تامین اجتماعی بیمارستان امام حسین زنجان 1388
:: ::