دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - فرهاد رمضانی بدر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد رمضانی بدر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
2 مجله توسعه آموزش در علوم پزشكي زنجان
3 مجله مراقبت های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
4 مجله حیات دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي تهران
5 مجله توسعه آموزش در علوم پزشكي کرمانشاه
:: ::