دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - عاکفه احمدی افشار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عاکفه احمدی افشار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 انجام تست پوستی 1380
2 انجام وتفسير اسپيرومتری 1380
3 بيماری های نقص ايمنی 1380
4 آلرژيست 1380
5 متخصص کودکان 1373
6 انجام تست جهت بررسی آلرژی دارويی 1380
:: ::