دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - الهام جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم الهام جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کاردانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان ایران 1380
2 کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز ایران 1382
3 کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران 1385
:: ::