دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - الهام جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم الهام جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هیات علمی گروه مامایی (طرح هیات علمی) دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پرستاری و مامایی 1385 1389
2 عضو هیات علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پرستاری و مامایی 1389
:: ::