دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - پریسا خوش نویس اصل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پریسا خوش نویس اصل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 فراوانی سوتغذیه و عوامل مرتبط با آن در کودکان 0-6 ساله جمعیت تحت پوششش فیلد آموزش پزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1390 ثریا تیموری، فرزانه معزی،فریدون اسکندری،منصور مهاجری،پریسا خوشنویس اصل د.ع.پ.زنجان جامعه نگر تکمیل شده -
2 مقایسه سخنرانی و آموزش بر پایه حل مشکل در دانشجویان پزشکی دانشگاه زنجان پریسا خوشنویس اصل.منصور صادقزاده . رضا هاشمی فشارکی د.ع.پ.زنجان جامعه نگر تکمیل شده -
3 مقایسه سخنرانی و آموزش بر پایه حل مشکل در کارگاههای مانا پریسا خوشنویس اصل.منصور صادقزاده. دکتر فردین اسدی د.ع.پ.زنجان جامعه نگر تکمیل شده -
:: ::