دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مظاهر رضایی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مظاهر رضایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 95/1/1
:: ::