دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - لیلا رستگاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: لیلا رستگاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسی رابطه هوش معنوی با میزان شادکامی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان لیلا رستگاری- الهام جعفری- پروین محبی فصلنامه دانشگاه علوک پزشکی لرستان. افلاک دهم چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 Quality of life (QOL) and related factors among Iranian cervical cancer survivors Shahnaz Torkzahrani- Leila Rastegari- Nadid Khodakarami- Alireza Akbarzadeh baghian Iranian Red Crescent Medical Journal 2012 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 بررسی تاثیر کلاس های آمادگی برای زایمان بر نگرش نسبت به ترس از زایمان در زنان زایمان کرده پروین محبی- لیلا رستگاری - الهام جعفری مجله مراقبتهای پیشگیری در پرستاری و مامایی. 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 بررسی نگرش زنان زایمان کرده مسبت به رعایت محدوده قلمرو انسانی توسط کادر مامایی در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان پروین محبی- لیلا رستگاری- الهام جعفری مجله مراقبتهای پیشگیری در پرستاری و مامایی 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 آگاهی و عملکرد پرستاران در مدیریت غیر دارویی درد در مرکز آموزشی درمانی تبریز پروین محبی- لیلا رستگاری- الهام جعفری- پدیده ملک پور- پروین محبی- لیلا رستگاری فصلنامه افلاک دانشکده پرستاری و مامایی 1393 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 تأثیر کلاسهای آمادگی برای زایمان بر روی خودکارامدی درک شده زایمان در زنان باردار لیلا رستگاری - پروین محبی- سعیده مظلوم زاده مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 1392 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
7 بررسی مقایسه ای میزان رضایت مندی مادران در زایمان به روش فیزیولوژیک با روش مرسوم در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان. 1391 الهام جغفری -پروین محبی- لیلا رستگاری- سعیده مظلوم زاه مجله زنان و مامایی و نازایی 1392 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
8 کیفیت مشاوره بهداشت جنسی ارایه شده در مراکز مشاوره قبل از ازدواج از دیدگاه مددجویان پروین محبی- مهین کمالی فرد- شیرین برزنجه عطری- عبدالرسول صفائیان- لیلا رستگاری مجله مراقبت های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 1391 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
9 بررسی کیفیت زندگی دراز مدت زنان مبتلا به سرطان دهانه رحم و ارتباط آن با عوامل بالینی و پاتولوژیک لیلا رستگاری- شهناز ترک زهرانی- ناهید خداکرمی- علی قنبری مطلق-علیرضا اکبرزاده باغیان - علیرضا طباطبایی فر نشریه علمی-پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
10 بررسی كيفيت زندگي و حمایت اجتماعی در زنان درمان شده از سرطان دهانه رحم 2- شهناز ترک زهرانی- لیلا رستگاری- ناهید خداکرمی- پروین محبی مجله مراقبت های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
11 بررسی هوش معنوی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان پروین محبی- لیلا رستگاری- الهام جعفری-منصوره سپهری نیا. ". مجله مراقبت های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::