دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - سهیلا ربیع سیاهکلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سهیلا ربیع سیاهکلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 مربی دانشکده پرستاری مامایی زنجان 1385-ادامه دارد
2 پرستار بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی ولیعصر 1380-1385
3 پرستار کارخانجات ایران ترانسفو 1378-1380
4 پرستار بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی شفیعیه 1376-1378
:: ::