دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - سهیلا ربیع سیاهکلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سهیلا ربیع سیاهکلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 اصلاح فرآیند های کلیدی دستگاههای اجرایی منتخب استانزنجان دکتر علیرضا شغلی- فریدون اسکندری- سهیلا ربیع سیاهکلی( همکار) تکمیل شده 1389
2 بررسی میزان خود ارزیابی 20 دستگاه اجرایی استان بر مبنای مدیریت EFQM در بالندگی آنها دکتر علیرضا شغلی- فریدون اسکندری- سهیلا ربیع سیاهکلی( همکار) تکمیل شده -
3 بررسی عوامل موثر در اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش های ویژه سهیلا ربیع سیاهکلی دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت تکمیل شده 1386
4 بررسی همبستگی توانمند سازی ساختاریو روانشناختی پرستاران با میزان تعهد سازمانی آنهادر بیمارستان های استان زنجان دکتر مهرنوش پازارگادی- فریدون اسکندری- سهیلا ربیع سیاهکلی( همکار اصلی) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1389
5 بررسی موارد منجر به خودکشی در شهر زنجان فریدون اسکندری- فرشته حکیمی- سهیلا ربیع سیاهکلی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1389
6 بررسی وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی زنجان آذر آوازه، سهیلا ربیع سیاهکلی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی در حال اجرا -
7 بررسی اثر بخشی تمرینات هوازی بر نیاز بر مصرف دارو و عملکرد ریوی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم مرکز آموزشی درمانی ولیعصر سال 1395 مژگان السادات اقوامی، سهیلا ربیع سیاهکلی، مهناز افشین جو دانشگاه علوم پزشکی در حال اجرا 1397
:: ::