دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - سهیلا ربیع سیاهکلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سهیلا ربیع سیاهکلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 تکنیک های جراحی ترم 6 اتاق عمل واحد ENT دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 93
2 مراقبت بیماری های چشمی رایج در بخش های ویژه کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال 1389
3 کارآموزی اتاق عمل پرستاری دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال 1386
4 کار آموزی تکنیک سرکولر و اسکراب در اتاق عمل دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال 1386
5 کارآموزی رفتار در اتاق عمل دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال 1386
6 کارآموزی CSR دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال 1386
7 کارآموزی تکنیک جراحی اتاق عمل دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال 1386
8 کارآموزی مادران و نوزادن دانشکده پرستاری مامایی زنجان1385-1386
9 کارآموزی عرصه اتاق عمل دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال 1386
10 کارآموزی اورژانس پرستاری دانشکده پرستاری مامایی زنجان 1385- 1386
11 کارآموزی فن پرستاری دانشکده پرستاری مامایی زنجان1385- 1387
12 کار آموزی ارتوپدی پرستاری دانشکده پرستاری مامایی زنجان1385 -1386
13 کارآموزی تنفس پرستاری دانشکده پرستاری مامایی زنجان 1385-1386
14 داخلی جراحی و مراقبت های آن در هوشبری بصورت یک ترم در میان دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال1389
15 اصول استریلیزاسیون اتاق عمل بصورت یک ترم در میان دانشکده پرستاری مامایی زنجان 1388 از سال
16 بیماری های چشم و گوش و حلق و بینی ( هوشبری بصورت یک ترم در میان) دانشکده پرستاری مامایی زنجان 1386 از سال
17 بیماری های چشم و گوش و حلق و بینی ( اتاق عمل بصورت یک ترم در میان) دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال1386
18 پرستاری و مراقبت از بیماریهای حسی چشم و گوش ( پرستاری بصورت یک ترم در میان) دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال1386
19 پرستاری آب و الکترولیت ها ( پرستاری بصورت یک ترم در میان) دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال1386
20 ترومای (2) ( فوریتها بصورت یک ترم در میان) دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال 1387
21 ترومای (1) ( فوزیتها بصورت یک ترم در میان) دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال 1387
22 فیزیوپاتولوژی بیماری های چشم و ENT ترم 3 مامایی ناپیوسته دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 93
23 فیزیو پاتولوژی بیماری های آب و الکترولیت ترم 3 مامایی نا پیوسته دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 93
24 دوره های باز آز آموزی جهت گروههای تکنسین های فوریت ها واحد تروما
25 تکنولوژی جراحی ENT در دانشجویان ترم 6 اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی از سال 1394
26 اصول پرستاری دانشجویان ترم یک هوشبری دانشکده پرستاری و امایی زنجان از سال 1395
27 اصول و مراقبت در اتاق بهبودی دانشکده پرستاری و مامایی
28 اصول و فنون اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی
:: ::