دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - محمدرضا اسکندری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار محمدرضا اسکندری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

اینجانب محمدرضا اسکندری در حال حاضر بعنوان دانشیار در دپارتمان فارماکولوژی و سم شناسی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مشغول فعالیت میباشم. بنده مدرک داروسازی عمومی را از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1371 دریافت نموده ام. همچنین مدرک دکترای تخصصی (Ph.D.) سم شناسی را از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تحت راهنمایی پروفسور جلال پوراحمد در سال 1389 دریافت کرده ام. زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه اینجانب عبارتند از: مکانیسمهای سلولی و مولکولی سمیت کبدی ناشی از مواد اگزوژن، بررسی اثر محافظت کنندگی ترکیبات طبیعی در بیماریها و سمیتهای مختلف و همچنین نقش میتوکندری در بیماریهای مختلف. اینجانب طی فعالیت خود در دانشگاه علوم پزشکی زنجان موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1391 و استاد نمونه در سال 1394 گردیده ام.

:: ::