دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - شیرازه ارقامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شیرازه ارقامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 طراحی پرسشنامه خود اظهاری خستگی رانندگان اتوبوس بینشهری شیرازه ارقامی، سارا بهرام نیا، فرزانه شریفی مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها تابستان 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 طراحی پرسشنامه ارزیابی خستگی ذهنی برای رانندگان اتوبوس درون‌شهری. شیرازه ارقامی، مریم مرادی، فاطمه حبیبی مجله ارگونومی (فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران) بهار 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 The Most Effective Safety Codes on Occupational Accidents Prevention in Construction Sites Mohammad Ali Karimi, Shirazeh Arghami, Ali Behroozi J. Hum. Environ. Health Promot 2017 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 Investigating the Relationship between Employee Safe Behavior and Safety Culture in a Livestock Industry . Shirazeh Arghmi, Fateme Taghizade . J. Hum. Environ. Health Promot 2017 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 The Most Effective Safety Codes on Occupational Accidents Prevention in Construction Sites Mohammad Ali Karimi, Shirazeh Arghami, Ali Behroozi J. Hum. Environ. Health Promot 2017 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 بررسي تاثير اجراي برنامه تبادل اطلاعات خطر (HCS) بر آگاهي و عملكرد مديريت ايمني مواد شيميايي خطرناك در پالايشگاه تهران شيرازه ارقامي سلامت كار ايران، 2016 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
7 Relationship between organisational safety culture dimensions and crashes Varmazyar S, Mortazavi SB, Arghami S, Hajizadeh E. International journal of injury control and safety promotion 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 Do dental students have a neutral working posture Movahhed T, Dehghani M, Arghami S, Arghami A Journal of back and musculoskeletal rehabilitation 2016 مقاله کامل
9 Multi-Purpose Ergonomic Backpack for High School Students Environ. Health Promot 2016 چکیده مقاله
10 Comparison of Two Instrumental Assessment of Mental Fatigue Shirazeh Arghami, Koorosh Kamali, Abolfazl Ghoreyshi, Abdoreza Ghoreishi International Journal of Occupational Hygiene 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 Development of a Fire Safety Checklist for Dormitories Shirazeh Arghami, Koorosh Kamali, Manouchehr Mahboubi Journal of Human, Environment, and Health Promotion 2016 چکیده مقاله
12 Survey on Ergonomics Research Trend in Iran Based on Papers Published in Scientific Persian Language Journals During 2013 to 2015 Arghami Sh., Pouyakian M., Mahdizadeh N., Mohammadgholiha Sh Shiraz E-Medical Journal 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
13 Housekeeping or Employment: From the Perspective of Musculoskeletal Pain Nouri R., Arghami Sh., Kamali K Shiraz E-Medical Journal 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
14 Survey on Ergonomics Research Trend in Iran Based on Papers Published in Scientific Persian Language Journals During 2013 to 2015 Arghami Sh., Pouyakian M., Mahdizadeh N., Mohammadgholiha Sh Shiraz E-Medical Journal 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
15 Housekeeping or Employment: From the Perspective of Musculoskeletal Pain Nouri R., Arghami Sh., Kamali K Shiraz E-Medical Journal 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
16 Comparing of HAZOP and ETBA Techniques in Risk Assessment in gasoline refinery unit Sedigheh Abbasi, Shakiba Bakhtom, Mansour Ziaei, Shirazeh Arghami Journal of Human Environment and Health Promotion 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
17 Comparison of Risk Assessment Using HAZOP and ETBA Techniques: Case Study of a Gasoline Refinery Unit in Iran Sedigheh Abbasia, Shakiba Bakhtoma, Mansour Ziaeib, Shirazeh Arghami Journal of Human, Environment and Health Promotion 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
18 Assessing Prevalence of Musculoskeletal Disorders in Women Workers in an Automobile Manufacturing Assembly Line Shirazeh Arghamia, Reza Kalantari, Elham Ahmadi Kionanic, Ahmad Zanjirani Farahanid, Mehrdad Kamrani Journal of Human, Environment and Health Promotion 2015 مقاله کامل
19 Multipurpose Ergonomic Backpack for High School Students Shirazeh Arghami, Mojtaba Moshayedi, Idin Rahim Ziad Journal of Human, Environment and Health Promotion 2015 مقاله کامل
20 the Effect of HCS on Knowledge and Safety Performance (Case study: Hazardous Chemicals in the Tehran Refinery) Australian Journal of Basic and Applied Sciences 2011 مقاله کامل پژوهشي اصيل
21 Ergonomic design of carpet weaving hand tools International Journal of Industrial Ergonomics 37 581–587 2007 مقاله کامل پژوهشي اصيل
22 Classification of Organizational Failure Root Causes Producing Human شیرازه ارقامی Acta Medica Iranica، Vol.4 2007 مقاله کامل پژوهشي اصيل
23 Mental Health in a High-Tec System Iranian Journal of Public Health، Vol.34، No.1، 2005 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
24 Cytogenetic biomonitoring of persons occupationally exposed to aromatic solutions شيرازه ارقامي- مزداراني- اصيليان IRANIAN INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE; 2(1):1-14 2001 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
25 Factor analysis of driver behavior questionnaire (DBQ) in public transportation Bus Company: Investigation of the relationship between DBQ factors and crashes Varmazyar S, Mortazavi SB, Arghami S, Hajizadeh E. Scientific Journal of Review 155 چکیده مقاله
26 طراحی پرسشنامه خود اظهاری خستگی رانندگان اتوبوس بینشهری شیرازه ارقامی، سارا بهرام نیا، فرزانه شریفی مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 1395 چکیده مقاله
27 بررسی میزان آگاهی دانشجویان نسبت به روش‌های کنترل حریق. شیرازه ارقامی، کوروش کمالی--ندا جوادی، زهره جعفری فصلنامه سلامت كار ایران 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
28 بررسی فراوانی درد‌های اسکلتی- ماهیچه‌ای و رضایت شغلی در یک شرکت گاز شیرازه ارقامی، حکیمه نوری پرکستانی، روح ا. . نوریان، محمد علی کریمی مجله مهندسی بهداشت حرفه‌ای 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
29 تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رفتار رانندگان اتوبوس: تحلیل عامل اكتشافی و تأییدی. مجله دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
30 چرا كارگران ساخت و ساز دچار رفتارهای نا ایمن می شوند؟ بخش اول: یك پژوهش كیفی. مجله سلامت کار ایران 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
31 بررسی وضعیت سلامت کارکنان نوبت کار در یکی از بیمارستان های شهرستان رزن. مجله ارگونومی (فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران) 1393 مقاله کامل
32 استانداردسازی فهرست بازبینی (سیاهه وارسی) ایمنی فضاهای ورزشی مدارس. شیرازه ارقامی، قاسم ظهیریان، تقی الله‌وردی مجله بهداشت و ایمنی کار 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
33 26) بررسی میزان همخوانی نتایج اندازه‌گیری خستگی ذهنی با مقیاس VAS) Visual ) Analog Scale و دستگاه Flicker Fusion. شیرازه ارقامی، ابوالفضل قریشی، كوروش كمالی، مسعود فرهادی مجله ارگونومی 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
34 بررسی وضعیت استرس شدید شغلی و عوامل مرتبط با آن در رانندگان اتوبوس حمل ونقل عمومی تهران مجله دانشگاه علوم پزشكی قم، 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
35 تأثیر مكالمه با تلفن همراه بر ایمنی: بررسی متدولوژی‌های مطالعه مجله تحقیقات نظام سلامت، 1391 مقاله کامل
36 بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه فرهنگ ایمنی فصلنامه سلامت كار ایران 1389 مقاله کامل
37 بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه فرهنگ ایمنی فصلنامه سلامت كار ایران 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
38 اندازه‌گيري شدت روشنايي كتابخانه‌هاي داراي اشكال هندسي نامنظم در شهر زنجان مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی وخدمات درمانی استان زنجان 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
39 ارزيابي تاثير كاربرد تابلوهاي ايمني بر اصلاح رفتارهاي ناايمن مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی وخدمات درمانی استان زنجان 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
40 ارزيابي و شناسايي خطاهاي انساني در اتاق کنترل واحد بازيافت گوگرد پالايشگاه نفت تهران به روش HSIST بهبود، سال دوازدهم، شماره سوم 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
41 بررسي ارتباط و ايمني و رفتارهاي ايمني در كاركنان خط توليد يكي از صنايع فلزي شهر اراك مجله سلامت كار ایران، 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
42 ارزيابي ايمني واحد توليد گلوكز به روشرديابي انر‍ژي و آناليز حفاظ‌ها در يك شركت گلوكز سازي سلامت كار ايران، 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
43 كاربرد روش ETBA به منظور شناسايي و كنترل خطرات در سالن رنگ يك كارخانه توليد خودرو علي‌اصغر فرشاد- شيرازه ارقامي- فروغ السادات دشمن‌فنا سلامت كار ايران، 1385 مقاله کامل پژوهشي اصيل
44 17) شناسایی خطرات در مشاغل لرزه نگاری اكتشاف نفت به روش JSA سلامت كار ایران، 1385 مقاله کامل پژوهشي اصيل
45 بررسی سلامت روان در یكی از صنایع با تكنولوژی بالا مجله ارگونومی 1384 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
46 خطای انسانی پیام ارگونومی (نشریه داخلی انمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران) 1383 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
47 حضور ذهن در کارهای فکری پیام ارگونومی (نشریه داخلی انمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران) 1383 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
48 عوامل موثر بر ریسک پذیری پیام ایمنی، سال اول، 1382 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
49 فرهنگ ایمنی فصلنامه علمی، فنی، اقتصادی فراز، سال هفتم، بهار 1381 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
50 فرهنگ ایمنی در جامعه 1380 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
51 بررسي ميزان شنوايي در مسگران شهر زنجان شيرازه ارقامي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات درماني استان زنجان، دوره 17، شماره 66 1376 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
52 نگاهي گذرا بر مسائل بهداشت حرفه‌اي در صنايع كوچك زنجان شيرازه ارقامي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات درماني استان زنجان، سال سوم، شماره سيزدهم 1374 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
53 بررسي سيتوژنتيکي شاغلين در معرض حلال ها شيرازه ارقامي- مزداراني- اصيليان دانشگاه علوم پزشكي وخدمات درماني استان زنجان، سال سوم، شماره سيزدهم 1374 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2709 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 27 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 106845791 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 24566 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir