دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - شیرازه ارقامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شیرازه ارقامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 سرپرست واحد كامپیوتر دانشكده پیراپزشكی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی 74 75
2 عضو هیئت علمی دانشکده دانشکده بهداشت و پیراپزشکی 73 ...
3 مدیر گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشکده بهداشت و پیراپزشکی 93 96
4 عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی 89 94
5 معاون آموزشی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی 90 94
6 مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت و پیراپزشکی 85 89
7 عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی 88 94
8 رئیس دفتر ارتباط باصنعت دانشکده بهداشت و پیراپزشکی 86 90
9 عضویت در كمیته بررسی طرح های تحقیقاتی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی 76 77
10 عضویت در كمیسیون امور بانوان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 76 77
11 عضو كمیته ارتقاء در دانشكده بهداشت دانشکده بهداشت و پیراپزشکی 93 96
12 عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 93 ...
13 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی 96 ...
14 مسئول کارگروه توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه‌های نسل سوم دانشگاه علوم پزشکی زنجان 97 ...
:: ::