دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - سودابه مهدی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سودابه مهدی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Evaluation of the Effect of Reciting the Word “Allah” on the Pain and Anxiety of Dressing Change in Burn Patients Avazeh A.Ghorbani F,Vahedian A,Rabiei S,Khodadadi M, mahdizadeh S Quran Med 2011 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 ارتباط حمایت های پرستاری با تنش والدی در مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان سهیلا عباسی ، سودابه مهدی زاده ، کوروش کمالی ، مهناز افشین جو مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاري و مامايي اروميه 1396 چکیده مقاله
3 میزان و اهمیت حمایت های پرستاری از دیدگاه مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان سودابه مهدی زاده، سهیلا عباسی، میترا پیامی بوساری پایش 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 ارتباط میزان دریافت کلسیم با نمایه توده بدنی در دختران نوجوان الهه احمدنیا- سودابه مهدی زاده- پوران مختاری مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1393 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 بررسی وضعیت چاقی و ارتباط آن با فعالیت فیزیکی دختران نوجوان دبیرستانی منطقه غرب تهران سال 1387 معصومه مقدم، سهیلا عباسی، سودابه مهدی زاده، وحید پاک پور، نسترن حیدری، مهناز افشین جو مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 ارتباط خستگی با سلامت روان در مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی سهیلا عباسی، سودابه مهدی زاده، معصومه مقدم مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 مقایسه سطح یادگیری پرستاران به دو روش نرم افزار چند رسانه ای و تجت وب در آموزش مراقبت های پرستاری در حوادث شیمیایی سمیه خوش سیما- محمد مهدی سالاری- سید داود تدریسی- محمد دانشمندی- سودابه مهدی زاده راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 1392 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
8 بررسی تأثیر تمرینات بدنی بر سطح سلامت عمومی زنان باردار مراجعه کننده به بخش های مراقبت دوران بارداری بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج) اعظم صادقی، مسعود سیرتی نیرف زهرا حاجی امینی، عباس عبادی، زینب نادری، سودابه مهدی زاده نشریه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 ارتباط کیفیت خواب مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی با نمایه توده بدنی سودابه مهدی زاده، محمد مهدی سالاری، عباس عبادی، سهیلا عباسی، زینب نادری، اعظم صادقی حسن آبادی مجله علمی و پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 ارتباط سطح سلامت عمومی با کیفیت خواب در مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی سهیلا عباسی، سودابه مهدی زاده، میترا پیامی بوساری مجله طب نظامی 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 عوامل سندرم متابولیک و درصد چربی بدن و ارتباط آن با بیشینه اکسیژن مصرفی در مبتلایان به بیماری های عروق کرونر معصومه مقدم، سودابه مهدی زاده مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
12 عوامل مؤثر بر مشکلات عاطفی خانواده های کودکان عقب مانده ذهنی سهیلا عباسی، کلثوم فداکار ثوقه، سودابه مهدی زاده مجله مراقبت های پرستاری و مامایی 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
13 سلامت روانی در مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی سودابه مهدی زاده، سهیلا عباسی، معصومه مقدم، میترا کیانی مجله علمی و پژوهشی طب جانباز 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
14 كيفيت زندگي مرتبط با سلامتی در مصدومين شيميايي مبتلا به برونشيوليت انسدادي سودابه مهدی زاده- محمد مهدی سالاری- عباس عبادی-جعفر اصلانی- نسرین جعفری ورجوشانی پژوهش پرستاری 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
15 ارتباط کیفیت خواب با كيفيت زندگي در مصدومين شيميايي مبتلا به برونشيوليت انسدادي مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله(عج) تهران سودابه مهدی زاده- محمد مهدی سالاری- عباس عبادی-جعفر اصلانی- زینب نادری-آذر آوازه- سهیلا عباسی مجله پایش 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
16 تاثير به کارگيري الگوي مراقبت پي گير بر کيفيت خواب مصدومان شيميايي مبتلا به برونشيوليت انسدادي مهدي زاده سودابه , سالاري محمدمهدي -عبادي عباس- اصلاني جعفر- نادري زينب - جعفري ورجوشاني نسرين حیات 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
17 تاثير آموزش تحت الگوي اعتقاد - سلامتي بر تغيير رفتار تغذيه اي بيماران تحت عمل پيوند عروق كرونر ذيقيمت فرزانه-عبادي عباس- كريمي زارچي علي اكبر - مرادي نسترن- حاجي اميني زهرا -مهدي زاده سودابه نشريه پرستاري ايران 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
18 عوامل تنیدگی زایی شغلی در پرستاران سودابه مهدی زاده، محمد مهدی سالاری، زینب نادری فصل نامه آموزشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
19 تاثير به كارگيري مدل مراقبت پيگير بر كيفيت زندگي مصدومين شيميايي مبتلا به برونشيوليت انسدادي سالاري محمدمهدي- مهدي زاده سودابه- عبادي عباس-اصلاني جعفر -نادري زينب مجله پزشكي كوثر 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
20 عوامل مرتبط با پذيرش "آموزش الکترونيک" توسط دانشجويان پرستاري سالاري محمدمهدي-يغمايي فريده -مهدي زاده سودابه - وفادار زهره-افضلي سيدمحمد راهبردهاي آموزش 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
21 تاثير آموزش بر اساس مدل «پرسيد – پروسيد» بر آگاهي، نگرش و رفتار بيماران مصروع ذيقيمت فرزانه , نادري زينب -عبادي عباس- كچويي حسين -مهدي زاده سودابه - عاملي جواد -نيك نام زهرا مجله علوم رفتاری 1388 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
22 بررسي به کارگيري الگوي پرسيد - پروسيد بر کيفيت زندگي بيماران مصروع مراجعه کننده به بيمارستان بقيه اله (عج) تهران نادري زينب - ذيقيمت فرزانه- عبادي عباس- كچويي حسين- مهدي زاده سودابه دانشور 1388 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
23 کاربرد گروه هاي کوچک در آموزش علوم پزشکي نادري زينب -عبادي عباس -مهدي زاده سودابه راهبردهاي آموزش 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
24 تأثیر مشاوره با خانوده بر شاخص توده بدنی زنان مبتلا به پرفشاری خون نسرین جعفری ورجوشانی- منیژه انوشه-فضل اله احمدی- سودابه مهدی زاده مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
25 کودکان و بلایای طبیعی فرزانه ذیقیمت، سودابه مهدی زاده، منیژه انوشه، زینب نادری فصل نامه آموزشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) 1387 مقاله کامل مقالات مروري
:: ::