دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - سودابه مهدی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سودابه مهدی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کارآموزی پرستاری بیماریهای گوارش 1388 تا 1390
2 کارآموزی پرستاری بیماریهای مغز و اعصاب 1386 تا 1390
3 فوریتهای پزشکی در بیماریهای داخلی(گوارش و غدد) زنجان، 1388-1390
4 اصول و کلیات خدمات بهداشتی زنجان،1389
5 بهداشت عمومی زنجان، 1389
6 پرستاری بهداشت جامعه 3 زنجان، 1387تا 1390
7 پرستاری بهداشت جامعه 1,3 ابهر-1387
8 کارآموزی اصول و فنون پرستاری 1386 تا 1390
9 کارآموزی پرستاری در اورژانس 1387 تا 1390
:: ::