دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مریم نوبرانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مریم نوبرانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 دانشیار گروه فارماکولوژی و سم شناسی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پرشکی زنجان 1395
2 استادیار گروه فارماکولوژی و سم شناسی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پرشکی زنجان 1389 1395
:: ::