دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مریم نوبرانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مریم نوبرانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی اثرات محافظت کنندگی کبدی عصاره آبی میوه به (Cydonia oblonga Mill) در سمیت کبدی القا شده در موشهای صحرایی رومینا مافی نژاد دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران 1395
2 تحقیق پیرامون فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی میوه به (Cydonia oblonga Mill) به صورت برون تن و درون تن در موشهای صحرایی شقایق عبایی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران 1395
3 بررسی الگوی مصرف ونکومایسین در بخش داخلی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر شهر زنجان در سال 1393 معصومه حبیبی گوابری دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران 1395
4 ارزیابی شاخص‌های تجویز دارو مطابق با شاخص‌های WHO در داروخانه آموزشی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان روح اله بهمنی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران 1395
5 پایش مصرف داروهای آنتی‌میکروبیال در مرکزآموزشی درمانی آیت ا... موسوی زنجان طی سالهای 92-90 نیلوفر حاجیانی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
6 پایش مصرف داروهای آنتی میکروبیال در مرکز آموزشی درمانی ولیعصر زنجان طی سالهای 1390-1385 فاطمه شفیع زاده دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
7 ارائه متد جدید جهت اندازه‌گیری غلظت‌های پلاسمایی مبودیپین در انسان با استفاده از کروماتوگرافی مایع- طیف سنجی جرمی (LC-MS) آرزو عسگری دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
8 مطالعه فارماکوکینتیک امپرازول مرتبط با ژنوتیپCYP2C19 در داوطلبین سالم ایرانی سیده مهسا اجابتی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
9 ارزیابی الگوی تجویز دارو در بیماران سرپایی سالمند مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی زنجان از طریق آنالیز نسخ طی بهار 1394 بهاره عباسی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
:: ::