دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - حمیده غلامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار حمیده غلامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کارشناس پژوهش معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1381 1383
2 معاون گروه زنان بیمارستان ایت الله موسوی 1388 1389
3 مسئول اموزش دستیاران بیمارستان ایت الله موسوی 1390 1391
4 مسئول اموزش کاراموزان و کارورزان بیمارستان ایت الله موسوی 1392 1393
5 مدیر گروه زنان بیمارستان ایت الله موسوی 1393 1395
:: ::