دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - آتوسا دبیری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آتوسا دبیری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
در سال 1382 به عنوان متخصص زنان در گروه زنان دانشگاه شروع بکار کردم و سال 1384 استخدام پیمانی شدم.
:: ::